Raku Bin Firing

Broken Hill Potters Society

Watch how to do Raku Bin Firing in the outback.